ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
O2
O3
อำนาจหน้าที่
O4
แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5
O6
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
O9
แผนดำเนินงาน
O10
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ*
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
O41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46
มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รอการปรับปรุงข้อมูล