ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธารทองพิทยาคม ::: Welcome to Thantongpittayakhom School

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
O2
O3
O4
O5
O6
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
O9
แผนดำเนินงาน
O10
O11
O12
การปฏิบัติงาน
O13
การให้บริการ*
O14
O15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ : ฝ่ายบริหารวิชาการ(แหล่งเรียนรู้) ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป
O16
O17
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
O19
O20
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
O22
O23
O24
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
O26
O27
O28
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29
O30
O31
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
O33
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
O35
O36
O37
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39
O40
O41
O42
O43
O44
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46
มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รอการปรับปรุงข้อมูล