ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

1. จัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

3. เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

4. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

5. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา


1. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นพลเมืองดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งผลต่อการศึกษาต่อของผู้เรียน

6. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ส่งผลต่ออาชีพของผู้เรียน

7. ครูมีความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

8. ครูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

9. โรงเรียนมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ บรรลุเป้าหมายการศึกษา

10. ภาคประชารัฐมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน