ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนธารทองพิทยาคม

 

โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ด้วยเทคโนโลยี 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างทรัพย์สินธุรกิจอาเซียน

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตของความเป็นไทย

2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

3. ประสานชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

คณะผู้บริหารโรงเรียน