เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

              โรงเรียนธารทองพิทยาคม มุ่งจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ด้วยเทคโนโลยี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างทรัพย์สินธุรกิจอาเซียน          

 

พันธกิจ  (OBLIGATION)

              1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตของความเป็นไทย

           2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

           3. ประสานชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้การสนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย  (GOAL)

                โรงเรียนธารทองพิทยาคม  มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

Share