เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า   ป.ตรี

.ตรี

สูงกว่าป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

0

0

0

1

รองผู้อำนวยการ

1

0

0

0

1

ข้าราชการครู

17

45

0

36

26

พนักงานราชการ

4

1

0

5

0

ครูอัตราจ้าง

0

1

0

1

0

ครูต่างประเทศ

1

1

0

2

0

นักการ/ภารโรง

1

0

1

0

0

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0

1

0

1

0

ลูกจ้างชั่วคราว

4

1

5

0

0

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

2

11

13

0

0

รวม

 31

61

19

45

28

92

          

 

ข้อมูลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แยกตามเพศ)

เพศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ รวม
ชาย 3 1 5  3 3 3 1 2 21
หญิง 6 7 5  11 2 2 8 6 47
รวม 9 8 10  14 5 5 9 8 68

 

 

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้แยกออกตามตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

3

6

0

0

0

0

9

คณิตศาสตร์

1

6

0

1

0

0

8

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

3

4

2

0

0

1

10

วิทยาศาสตร์

3

11

0

0

0

0

14

สุขศึกษาและพลศึกษา

2

2

1

0

0

0

5

ศิลปะ

3

2

0

0

0

0

5

ภาษาต่างประเทศ

1

8

0

0

0

0

9

การงานอาชีพฯ

1

6

1

0

0

0

8

 

รวม

17

45

4

1

0

1

 

68

62

5

1

 

 


Share