เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า   ป.ตรี

.ตรี

สูงกว่าป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

0

0

0

1

รองผู้อำนวยการ

1

2

0

0

3

ข้าราชการครู

21

40

0

36

25

พนักงานราชการ

4

2

0

6

0

ครูอัตราจ้าง

0

1

0

1

0

ครูต่างประเทศ

1

1

1

1

0

นักการ/ภารโรง

1

0

1

0

0

เจ้าหน้าที่ธุรการ

0

1

0

1

0

ลูกจ้างชั่วคราว

5

1

6

0

0

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

4

15

19

0

0

รวม

 38

63

27

45

29

101

          

                        ข้อมูลครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ (แยกตามเพศ)

เพศ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ รวม
ชาย  3 2  5  3 4  4  2 3 26
หญิง  7  7  6  7  1  1  10 5  44
รวม  10  9 11  10  5  5  12 8 70

 

                                  ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้แยกออกตามตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

อัตราจ้าง

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

3

6

0

1

0

0

10

คณิตศาสตร์

2

6

0

1

0

0

9

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

3

5

2

0

0

1

11

วิทยาศาสตร์

3

7

0

0

0

0

10

สุขศึกษาและพลศึกษา

3

1

1

0

0

0

5

ศิลปะ

4

1

0

0

0

0

5

ภาษาต่างประเทศ

1

9

0

0

1

1

12

การงานอาชีพฯ

2

5

1

0

0

0

8

 

รวม

21

40

4

2

1

2

 

70

61

6

3

 

 


Share

Search