เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

   

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2559)  ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  1,306  คน

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

 

ระดับชั้น

ห้องเรียน

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

7

132

105

237

.2

8

122

129

251

.3

7

105

119

224

รวม  . ต้น

22

359

353

712

.4

5

89

96

185

.5

7

86

112

198

.6

6

90

121

211

รวม  . ปลาย

18

265

329

594

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

40

624

682

1,306


    

       3)   มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                          0        คน

       4)   มีนักเรียนที่มีภาวะทุภพโภชนาการ                          544       คน

       5)   มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                                   59       คน

       6)   มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                -         คน

       7)   จำนวนนักเรียนต่อห้อง  (เฉลี่ย)                              30.00      คน

       8)   สัดส่วนครู  :  นักเรียน                          1  :  25

       9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  (ปีปัจจุบัน)         0          คน

      10) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)  

            10.1)  ประเภทความสามารถทางวิชาการ       จำนวน      75      คน

            10.2)  ด้านกีฬา  กรีฑา                                    จำนวน      60      คน


                                                                          ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 

 

 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2559)  ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  1,202  คน

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้น

ห้องเรียน

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

7

129

104

233

ม.2

8

104

114

218

ม.3

7

90

104

194

รวม  ม. ต้น

22

323

322

645

ม.4

5

81

91

172

ม.5

7

84

113

197

ม.6

6

78

110

188

รวม  ม. ปลาย

18

243

314

557

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

40

566

686

1,202

 

            ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 

Share

Search