เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

   

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน

(ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2561)  ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  1,151  คน

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

 

ระดับชั้น

ห้องเรียน

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

.1

8

169

108

277

.2

8

127

116

243

.3

7

115

102

217

รวม  . ต้น

23

411

326

737

.4

5

62

78

140

.5

5

52

81

133

.6

5

61

80

141

รวม  . ปลาย

15

175

239

414

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

38

586

565

1,151


    

       3)   มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                          0        คน

       4)   มีนักเรียนที่มีภาวะทุภพโภชนาการ                          544       คน

       5)   มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                                   59       คน

       6)   มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ                -         คน

       7)   จำนวนนักเรียนต่อห้อง  (เฉลี่ย)                              30.00      คน

       8)   สัดส่วนครู  :  นักเรียน                          1  :  25

       9)  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  (ปีปัจจุบัน)         0          คน

      10) จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)  

            10.1)  ประเภทความสามารถทางวิชาการ       จำนวน      75      คน

            10.2)  ด้านกีฬา  กรีฑา                                    จำนวน      60      คน


                                                          คลิกดูสถิติข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

คลิกดูสถิติข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2561

คลิกดูสถิติข้อมูลนักเรียน 10 ธันวาคม 2561

กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน

กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลนักเรียน 3 ช่วง

 

 

Share