เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

เชิญชม  VDO  โรงเรียนธารทองพิทยาคม

แผ่นพับนำเสนอโรงเรียนหน้า 1  หน้า 2

เอกสารประวัติโรงเรียนธารทองพิทยาคม pdf  docx

 ประวัติโรงเรียนธารทองพิทยาคม

           โรงเรียนธารทองพิทยาคม เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ “วงษ์มณีวิทยา” เปิดทำการสอนเมื่อวันที่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

ปี พ.ศ.2506 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านลำปลายมาศ จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (ป.5-7) รับนักเรียนที่จบ ป.4 จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาจำนวนนักเรียนเริ่มลดลงเนื่องจากเข้ามาเรียนในชั้น ป.5 น้อยมาก กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา

           ในปี พ.ศ. 2519 และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธารทองพิทยาคม” เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลทะเมนชัย ชื่อ “โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม” อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนแรกในจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

สถานที่ตั้ง 

           โรงเรียนธารทองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 704 หมู่ที่ 1 ถนนศักดิ์มโน ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 

           หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 1207, 0 4466 0875 โทรสาร 0 4466 0877

           มีพื้นที่ 104 ไร่ 28  ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

           ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 1,217 คน

 

รายนามผู้บริหาร

   1. นายเกียรติ  แก้วกูล  ครูใหญ่  2499-2507
   2. นายสนั่น  แจ่มเดชะศักดิ์  อาจารย์ใหญ่  2507-2515
   3. นายบุญเหลือ  ทรงประโคน  อาจารย์ใหญ่  2515-2525
   4. นายสุรัตน์  ไชยชมภู  อาจารย์ใหญ่  2525-2527
   5. นายศุภศักดิ์  เหล่าทองสาร  อาจารย์ใหญ่  2527-2528
   6. นายปรีดา  ขาวสกุล  อาจารย์ใหญ่  2528-2535
   7. นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์  ผู้อำนวยการ  2535-2540
   8. นายฉลอง  พงศ์นราทร  ผู้อำนวยการ  2540-2544
   9. นายชาย  เจริญสุข  ผู้อำนวยการ  2544-2551
 10. นายสิรภพ  ปราบริปูตลุงกุล  ผู้อำนวยการ  2551-2553
 11. นายไพศาล  สังกะเพศ  ผู้อำนวยการ  2553-2556
 12. นายมาโนช  นาคสมบูรณ์  ผู้อำนวยการ  2556-2560
 13. นายประภาส  สนิทรัมย์  ผู้อำนวยการ  2560-ปัจจุบัน

 

เขตพื้นที่บริการ  9 ตำบล ในอำเภอลำปลายมาศ ได้แก่

           1. ตำบลลำปลายมาศ             

           2. ตำบลหนองคู

           3. ตำบลโคกกลาง                        

           4. ตำบลหนองโดน

           5. ตำบลบ้านยาง                    

           6. ตำบลผไทรินทร์

           7. ตำบลหนองกะทิง              

           8. ตำบลโคกล่าม

           9. ตำบลหินโคน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

           คุณธรรมสูงเด่น เป็นเลิศวิชาการ ร่วมประสานชุมชน

 

คติธรรม

           ธมฺมจารี  สุขํเสติ

           ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

 

สีประจำโรงเรียน

           เหลือง - แดง

           เหลือง หมายถึง มีคุณธรรมและรักสันติ

           แดง หมายถึง มีความกล้าและเสียสละ

 

เอกลักษณ์

           "ภูมิทัศน์สวยเด่น เน้นบริการ ร่วมประสานชุมชน ฝึกฝนงานสร้างสรรค์รายได้ หลากหลายแหล่งเรียนรู้"  

อัตลักษณ์

           "อ่อนน้อม พร้อมเรียนรู้"

 

อักษรย่อประจำโรงเรียน  

           .พ.

 

ตราประจำโรงเรียน

         

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คืือ ต้นอินทนิล

 

 

Share