เผยแพร่ผลงานครูและบุคลากรฯ

ประวัติโรงเรียน

 

 เชิญชม  VDO  โรงเรียนธารทองพิทยาคม

แผ่นพับนำเสนอโรงเรียนหน้า 1  หน้า 2

โรงเรียนธารทองพิทยาคม  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ “วงษ์มณีวิทยา”   เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2499  

              ปี พ.ศ.2506 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านลำปลายมาศ  จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (ป.5-7) รับนักเรียนที่จบ ป.4  จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง  ต่อมาจำนวนนักเรียนเริ่มลดลงเนื่องจากเข้ามาเรียนในชั้น  ป.5  น้อยมาก  กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปลี่ยนสภาพจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษา

               ในปี พ.ศ. 2519  และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนธารทองพิทยาคม”  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

                เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2535  ได้เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลทะเมนชัย  ชื่อ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม”  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  โรงเรียนธารทองพิทยาคม ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนแรกในจังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจุบันเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 16 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 สถานที่ตั้ง 

        โรงเรียนธารทองพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 704  หมู่ 1  ถ.ศักดิ์มโน  ต.ลำปลายมาศ  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130  หมายเลขโทรศัพท์  0 4466 1207,  0 4466 0875โทรสาร  0 4466 0877

         มีพื้นที่  104  ไร่  28  ตารางวา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  

         ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  1,590  คน    

รายนามผู้บริหาร

          1. นายเกียรติ  แก้วกูล                      ครูใหญ่                  2499-2507

          2. นายสนั่น  แจ่มเดชะศักดิ์              อาจารย์ใหญ่          2507-2515

          3. นายบุญเหลือ  ทรงประโคน         อาจารย์ใหญ่          2515-2525

          4. นายสุรัตน์  ไชยชมภู                    อาจารย์ใหญ่          2525-2527

          5. นายศุภศักดิ์  เหล่าทองสาร           อาจารย์ใหญ่          2527-2528

          6. นายปรีดา  ขาวสกุล                     อาจารย์ใหญ่          2528-2535

          7. นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์            ผู้อำนวยการ          2535-2540

          8. นายฉลอง  พงศ์นราทร                ผู้อำนวยการ          2540-2544

          9.  นายชาย  เจริญสุข                       ผู้อำนวยการ          2544-2551

        10. นายสิรภพ  ปราบริปูตลุงกุล         ผู้อำนวยการ          2551-2553

        11. นายไพศาล  สังกะเพศ                 ผู้อำนวยการ          2553-2556      

        12. นายมาโนช  นาคสมบูรณ์            ผู้อำนวยการ          2556-ปัจจุบัน

เขตพื้นที่บริการ   9  ตำบล  ในอำเภอลำปลายมาศ  ได้แก่

                ตำบลลำปลายมาศ                                                ตำบลหนองคู

                ตำบลโคกกลาง                                                    ตำบลหนองโดน

                ตำบลบ้านยาง                                                      ตำบลผไทรินทร์

                ตำบลหนองกะทิง                                                 ตำบลหินโคน

                ตำบลโคกล่าม

ปรัชญาของโรงเรียน

          คุณธรรมสูงเด่น  เป็นเลิศวิชาการ  ร่วมประสานชุมชน

คติธรรม

                ธมฺมจารี  สุขํเสติ

                ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

สีประจำโรงเรียน

                เหลือง - แดง

                เหลือง  หมายถึง  มีคุณธรรม  และรักสันติ

                แดง  หมายถึง  มีความกล้าและเสียสละ

เอกลักษณ์

  "ภูมิทัศน์สวยเด่น  เน้นบริการ  ร่วมประสานชุมชน  ฝึกฝนงานสร้างสรรค์รายได้  หลากหลายแหล่งเรียนรู้" 

อัตลักษณ์

                "อ่อนน้อม พร้อมเรียนรู้"  

อักษรย่อประจำโรงเรียน    ..

ตราประจำโรงเรียน

          

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นอินทนิล

 


Share

Search